اخبار

جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

 

براساس تصمیمات متخذه در جلسه 97/12/14 راس ساعت 10:30 صبح در دیبرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی واقع در اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در خصوص رسیدگی به اعتراضات جایگاه داران عرضه 

فرآورده های نفتی  و سی ان جی برگزار گردید در ارتباط با میزان و نحوه دریافت کارمزد ارائه شده توسط انجمن صنفی CNG  کشور و مرکز پژوهش های مجلس به جایگاه های عرضه CNG به تصویب رسید.

 

Search