اطلاعیه

مدارک لازم جهت عضویت در انجمن صنفی CNG کشور

ابتدا متقاضی تقاضای کتبی خود جهت عضویت در انجمن را برای هیات مدیره انجمن ارسال کرده و سپس مدراک ذیل را جهت عضویت تکمیل و ارسال خواهد کرد 

 

۱- اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات و روزنامه رسمی

 

۲- رزومه شرکت اصلی و شرکتهای وابسته , مجوزهای بهره برداری و گواهینامه های قدیمی 

 

۳- فرم تقاضای عضویت تکمیل شده 

 

۴- چک به مبلغ 20.000.000 ریال (10.000.000 ریال به عنوان حق ورودی برای یک بار و 10.000.000 ریال به عنوان حق عضویت سالانه)، در وجه انجمن صنفی CNG کشور و یا واریز مبلغ فوق به حساب شماره 0106487991003 به نام انجمن صنفی CNG کشور نزد بانک ملی ایران و فکس رسید مربوطه به شماره 22258248-021

Search